Alle klimatilskudd

Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy

Få støtte til inntil 80 prosent av kostnadene til etablering av offentlig tilgjengelige ladeplasser for tunge kjøretøy.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Tilgang på hurtigladere er en viktig forutsetning for en utslippsfri transportsektor. Oslo kommune støtter derfor etableringen av offentlig tilgjengelige hurtigladere for tunge kjøretøy med inntil 80 prosent av kostnadene, og med et makstak på 15 millioner kroner per ladestasjon. Ladestasjonen må etableres i Oslo.

Tilskuddsordningen er konkurransebasert og har to søknadsfrister: 1. desember 2022 og 1. mars 2023.

Dette får du støtte til

Det gis støtte til kostnader knyttet til etablering av hurtigladere. Dette inkluderer:

 • Prosjektledelse
 • Graving og grunnarbeider
 • Elektriske arbeider
 • Anleggsbidrag
 • Ladere og annet utstyr

Tomtekostnader inngår ikke i de støtteberettigede kostnadene. Dersom dere ønsker å sette opp ladere til andre kjøretøy på samme ladestasjon, må det fremkomme av søknaden hvilke kostnader som er knyttet til lading av tunge kjøretøy.

Klimaetaten vil i tillegg gjøre en selvstendig vurdering av kostnadsfordelingen mellom tunge og andre kjøretøy.

Tilskuddsbeløp

Søkere kan få dekket inntil 80 prosent av kostnadene knyttet til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladere. Maksimal støttesum per ladestasjon er 15 millioner kroner.

Søkere skal selv anslå hvilken støttesum som vil være utløsende for deres prosjekt.

Ifølge Gruppeunntakets artikkel 56 skal tilskuddsbeløpet ikke overstige forskjellen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsresultatet av investeringen. Støttemottaker må derfor rapportere driftsresultatet hvert tredje år etter åpning av stasjonen i avskrivningsperioden. Dersom driftsresultatet av investeringen overgår de støtteberettigede kostnadene, skal deler av tilskuddet tilbakebetales. For full beskrivelse av tilbakebetalingsmekanismen, se vedlegget Følgenotat tilskudd til biogass under.

Hvem kan søke?

Alle bedrifter kan søke om støtte.

Slik søker du

Dette er en konkurransebasert tilskuddsordning, noe som betyr at søkere konkurrerer seg i mellom om tilsagn. Innsendte søknader vil vurderes opp mot følgende kriterier:

 • Nærhet til E6, E18, Rv163, Rv191, Rv150 (Ring 3) og/eller Ring 2 (måles i kjøretid fra vei).
 • Støttebeløp i kroner delt på antall ladeplasser. Lavere støttebeløp per ladeplass teller positivt.
 • Dato for idriftsettelse, der tidlig idriftsettelse teller positivt.

Søknad sendes til postmottak@kli.oslo.kommune.no.

Les mer om tildelingskriterier og søknadsprosess i vedlegget Tilskuddsinformasjon og konkurransekriterier.

Det er to søknadsfrister for tilskuddsordningen: 1. desember 2022 og 1. mars 2023.

Søknadskriterier

Det gis kun støtte til hurtigladerstasjoner som er offentlig tilgjengelige, og ladestasjonene må oppfylle følgende minimumskrav:

 • Minst to ladepunkter for tunge kjøretøy med hastighet på minimum 150 kW hver. Ladepunktene skal være klargjort for minst 350 kW.
 • Det skal legges ved en fremdriftsplan for prosjektet i søknaden.
 • Ladestasjonen skal være døgnåpen og ha en stasjonstilgjengelighet på minimum 97 prosent på årlig basis.
 • Stasjonen skal som minimum oppføres med fossilfri anleggsdrift.
 • Det skal legges ved en skisse som sikrer trygg trafikkavvikling inne på eiendommen og trafikksikker av- og påkjøring.
 • Skal profileres som energistasjon som tilbyr fornybare drivstoff.

Les mer om minimumskravene for ladestasjonene i Tilskuddsinformasjon og konkurransekriterier.

Frister

Det er to søknadsfrister for utlysningen: 1. desember 2022 klokken 12.00 og 1. mars 2023 klokken 12.00. Søkere vil få svar på søknadene senest en måned etter søknadsfrist. Spørsmål, svar og supplerende opplysninger vil fortløpende offentliggjøres på www.klimatilskudd.no. Svar på spørsmålene fra første spørsmålsrunde finner du her og nederst på siden.

Frist for å sende inn spørsmål til andre søknadsfrist er 15. februar 2023.

Spørsmål og svar vil offentliggjøres senest fem dager etter de oppsatte fristene for å sende inn spørsmål.

Klageadgang

Avslag på søknad og tildelingen av midler kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere mottar brev om avslag eller tildeling. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Informasjon og generelle krav

Informasjon og generelle krav.PDF

Konkurransekriterier og tilskuddsinformasjon - Tilskudd til offentlig tilgjengelig hurtigladinglgjengelig

Konkurransekriterier og tilskuddsinformasjon - Tilskudd til offentlig tilgjengelig hurtigladinglgjengelig.PDF

Følgenotat - Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy

Følgenotat - Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy.PDF

Gruppeunntaksmelding - Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy

Gruppeunntaksmelding - Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy.PDF

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar.PDF

Søk på offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Hurtiglader for elektriske varebiler

Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Stadig flere elektriske varebiler i Oslo øker behovet for egne hurtigladere. Nå kan din bedrift motta opp til 1 million kroner i tilskudd til etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Både eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet kan søke tilskudd. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke om tilskudd.

Lading av lastebil og buss

Motta tilskudd til etablering av ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

Bedrifter

Om støtteordningen

Oslo kommune ønsker å legge til rette for bruk av utslippsfrie tunge kjøretøy. Derfor kan virksomheten din nå få støtte til etablering av AC-lading under 50 kW for egne kjøretøy, eller til offentlig tilgjengelige DC-ladere med effekt på over 50 kW.

Kjøp av tunge elektriske kjøretøy

Få inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kutt utslipp og driftskostnader i virksomheten din ved å kjøpe elektrisk lastebil, eller andre tunge elektriske kjøretøy. Du kan få inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova.

Alle klimatilskudd